Algemene voorwaarden

Symphony.live Algemene Voorwaarden

Symphony.live biedt een gepersonaliseerde maandelijkse abonnementsdienst aan waarmee onze leden via internet toegang krijgen tot audiovisuele content ("content van Symphony.live") op tv's en/of computers met internetverbinding ("Symphony-apparaten").

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website van Symphony.live, https://symphony.live/, waar de Service van Symphony.live wordt aangeboden. "Symphony.live's Service" betekent de door Symphony.live geleverde dienst voor toegang tot Symphony.live's content, waaronder tevens wordt verstaan Symphony.live's website met al haar verschillende functionaliteiten, alle content die wordt geleverd of samenhangt met Symphony.live's Service, het aanbevelingssysteem, de geproduceerde recensies en de door Symphony.live gebruikte software(s). Voor bepaalde functies van de Service gelden mogelijk aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die op de Site worden geplaatst. De aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels worden door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website van Symphony.live en gebruikers van de Services van Symphony.live.

Deze Gebruiksvoorwaarden creëren een juridische overeenkomst tussen u en Symphony.live. Dit betekent dat u de Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig dient te lezen, aangezien deze de regels met betrekking tot het gebruik van de Service uitleggen en de rechten en plichten beschrijven die u bij Symphony.live heeft als u ze accepteert. Door de Service te openen of te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in deze voorwaarden en ons Privacybeleid volledig te hebben begrepen en geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of met ons privacybeleid, dient u zich te onthouden van toegang tot of gebruik van de website van Symphony.live.

1. Werking van Symphony.live via Websites en Applicaties en Platformen van Derden.

1.1. Symphony.live kan gebruik maken van websites, applicaties en/of platforms van derden om haar diensten aan te bieden. Ter aanvulling dient u zich ervan bewust te zijn dat platforms van derden ook hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid kunnen bevatten die u zorgvuldig dient te lezen en te accepteren om gebruik te kunnen maken van de diensten van Symphony.live, aangezien deze deel uitmaken van de gebruiksvoorwaarden van Symphony.live.

1.2 . Onze monetization partner Cleeng B.V. ("Cleeng") verzorgt als onze agent namens ons het beheer van de toegang tot content en/of abonnementen en de betaling en facturering. Voor dit doel treedt Cleeng op als de merchant of record op ons verzoek. Op de diensten van Cleeng zijn de algemene voorwaarden van Cleeng van toepassing, die hierbij zijn opgenomen, zie https://cleeng.com/cleeng-user-agreement.

2. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden.

Wij kunnen de gebruiksovereenkomst af en toe wijzigen om te voldoen aan de wettelijke eisen en/of om andere gerechtvaardigde redenen zoals het verbeteren van het gebruik van de dienst of het aanbrengen van technische aanpassingen. Elke wijziging van de overeenkomst zal op passende wijze aan u worden meegedeeld, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of door een duidelijke kennisgeving via de service van Symphony.live. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een geldig e-mailadres. Wij stellen u vooraf op de hoogte van de wijzigingen en u dient de mogelijkheid te hebben om de wijzigingen die zijn aangebracht in de service van Symphony.live te accepteren of te weigeren. U dient de wijzigingen te accepteren om na afloop van uw huidige factureringscyclus gebruik te kunnen blijven maken van de service van Symphony.live. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen van de overeenkomsten heeft u het recht om uw abonnement te beëindigen door contact met ons op te nemen. U kunt contact met ons opnemen door contact met ons op te nemen via ons Helpcentrum.

3. Accounts.

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Symphony.live dient u een eigen account aan te maken waarbij u bepaalde informatie over uzelf dient te verstrekken door een registratieformulier in te vullen. U kunt zich registreren voor een account door hier te klikken https://symphony.live . U bent er verantwoordelijk voor dat alle informatie die u verstrekt om het registratieformulier in te vullen waarheidsgetrouw en accuraat is en dat u deze informatie actueel houdt. Symphony.live heeft te allen tijde het recht uw account naar eigen goeddunken op te schorten of te beëindigen.

3.2 U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account login. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account worden uitgevoerd. U stemt er hierbij mee in Symphony.live onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik of vermoedens van ongeoorloofd gebruik van uw account.

4. Abonnement.

Informatie over abonnementen vind je door hier te klikken https://symphony.live/. Uw Symphony.live-abonnement loopt door totdat het wordt beëindigd. Beëindiging kan plaatsvinden als u uw abonnement voor uw factuurdatum opzegt. Als u uw abonnement niet voor uw factuurdatum opzegt, machtigt u Symphony.live om het maandelijkse of jaarlijkse abonnementsgeld voor de volgende factureringscyclus in rekening te brengen op de door u opgegeven betaalmethode. Beëindiging kan ook plaatsvinden in het geval u toegang had tot Symphony.live's diensten op basis van een gratis proefperiode en/of promotie als u aan het einde van deze periode geen abonnement heeft afgesloten voor een maand- of jaarabonnement.

5. Betaling en annulering.

5.1 Betaalmethoden.

Om gebruik te kunnen maken van de service van Symphony.live dient u één of meerdere betaalmethoden op te geven en ons te machtigen de opgegeven betaalmethode(s) te belasten met uw abonnementsgeld. Als een betaling om welke reden dan ook niet succesvol wordt geïncasseerd van de betaalmethode(s) en u uw account niet annuleert, hebben wij het recht om uw toegang tot de service op te schorten totdat wij een geldige betaalmethode hebben ontvangen.

5.2. Facturering.

Het maandelijkse of jaarlijkse abonnementsgeld voor de Symphony.live service wordt in rekening gebracht op de door jou aangegeven betaalmethode op de specifieke betaaldatum zoals aangegeven op de "Account" pagina. Je kunt je volgende betaaldatum zien door naar uw account te gaan op https://watch.symphony.live/ en te klikken op de link "Abonnement" in uw menu.

5.3 Uw Betaalmethoden bijwerken.

U kunt uw Betaalmethoden op elk moment bijwerken door naar de pagina "account" te gaan op https://watch.symphony.live/u/my-account.

5.4. Verlenging en annulering.

Uw betaalde maand- of jaarabonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van de geldende abonnementsperiode, tenzij u uw abonnement voor het einde van uw abonnementscyclus opzegt. U kunt uw abonnementsperiode op elk gewenst moment annuleren door naar uw accountpagina te gaan

Als u uw abonnement opzegt, krijgt u na de einddatum van uw huidige abonnementsperiode geen toegang meer tot de service van Symphony.live, tenzij u uw opnieuw inschrijft.

5.5. Wijzigingen in de abonnementsprijzen.

Symphony.live kan de prijs voor het maandabonnement wijzigen en zal u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen zodat u kunt beslissen of u deze wijzigingen al dan niet accepteert.

5.6. Klantenondersteuning.

Als u meer informatie of ondersteuning nodig heeft met betrekking tot betaling, annulering of enige vorm van hulp bij uw account, kunt u contact met ons opnemen via ons Helpcentrum.

6. De Symphony.live-dienst gebruiken.

6.1. De Service van Symphony.live, inclusief de toegang tot content van Symphony.live, zijn uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan Symphony.live's service te gebruiken voor publieke optredens.

6.2. De service van Symphony.live verleent u een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang tot de service van Symphony.live en de content van Symphony.live. De service van Symphony.live en de toegang tot de content van Symphony.live blijven van kracht totdat de overeenkomst door u of Symphony.live wordt beëindigd.

6.3. De content van Symphony.live of de gebruikte softwaretoepassingen worden niet aan u verkocht of overgedragen. Er worden geen rechten, aanspraken of belangen aan u overgedragen, behalve die welke uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn toegestaan. Alle handelsmerken, content handelsnamen, logo's, domeinnamen en andere kenmerken van Symphony.live's bedrijf zijn het exclusieve eigendom van Symphony.live of haar licentiegevers.

6.4. Door gebruik te maken van Symphony.live's Services stemt u ermee in zich niet in te laten of te proberen zich in te laten met activiteiten die naar ons eigen oordeel als: illegaal kunnen worden beschouwd; inbreuk maken op enig recht van derden (zoals het recht op privacy, het recht op publiciteit, auteursrecht, handelsmerk, intellectueel eigendom of octrooi); de functionaliteit van Symphony.live's Service verstoren; toegang verkrijgen tot of gebruik maken van het account van een andere gebruiker; downloaden, verspreiden, verzenden, dupliceren, commercialiseren, licenties, (onder sim) licenties, (onder sim) licenties, (onder ic) licenties, (onder ic) licenties, (onder ic) licenties of (onder ic) licenties kunnen worden verstaan.

6.6. De inhoud van Symphony.live wordt regelmatig bijgewerkt en kan per geografische locatie verschillen.

6.7. Symphony.live heeft het recht om de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, te wijzigen of te staken door u al dan niet hiervan in kennis te stellen en zal hierdoor niet aansprakelijk jegens u zijn. Symphony.live is daarnaast niet verplicht de inhoud bij te werken.

6.8. De website van Symphony.live zal worden bijgewerkt zodat u bijgewerkte versies van de software van Symphony.live en software van derden onder licentie van Symphony.live kunt ontvangen.

7. Opdracht.

7.1. Symphony.live kan de Overeenkomsten en alle rechten uit hoofde van de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen. Daarnaast mag Symphony.live al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomsten overdragen.

7.2. U mag de Overeenkomsten niet geheel of gedeeltelijk overdragen, noch uw rechten onder de Overeenkomsten overdragen of in sublicentie geven aan een derde.

8. Toepasselijk recht.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden beperken geen enkel recht op consumentenbescherming dat u mogelijk toekomt onder de wetten van het land waar u woont.

9. Overleving.

Indien enige bepaling of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt/worden geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, die van kracht blijven.

10. Communicatie.

Symphony.live stuurt u informatie met betrekking tot uw Account via het e-mailadres dat is opgegeven in uw Account en/of via het platform van Symphony.live.

11. Contact.

Als u vragen heeft over de Service van Symphony.live of de hierbij vastgestelde Voorwaarden, kunt u contact opnemen met het onderdeel Klantenservice van de website van Symphony op https://symphony.live/need-help.

12. Bedrijfsinformatie

Symphony.live is onderdeel van Symphony Media BV, welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 83017402. BTW nr. NL862693032B01

Laatste update 11 juni 2024